Het Forum

samen scholen

voor een diverse en duurzame samenleving

Leerlingen leren wat ertoe doet en waarom dat ertoe doet

 

Amsterdam als grote stad vormt de inspiratiebron voor het onderwijs aan Het Forum. Leerlingen worden opgeleid om slimme oplossingen te bedenken voor de grootstedelijke omgeving.

We werken samen met bedrijven en instellingen en richten in of buiten de school flexibele labs in: bijvoorbeeld een Green Lab, waarin we nieuwe mogelijkheden van urban farming verkennen en oplossingen bedenken voor een duurzame voedselketen, en een Recycle Lab, waar leerlingen hun eigen spullen en die van anderen leren repareren of hergebruiken.

 

Praktijkervaring motiveert leerlingen en de projecten helpen hen bij het maken van hun profielkeuze en en bij oriëntatie op vervolgopleiding of werkgebied. Leerlingen leggen verbanden tussen de vakken en begrijpen daarom de lesstof van de afzonderlijke vakken beter. Op het eForum, een digitale persoonlijke leeromgeving, houden leerlingen en docenten hun vorderingen bij.

Ze verlaten school met een kant en klaar digitaal portfolio, dat ze kunnen gebruiken tijdens hun zoektocht naar een stage, werk of een vervolgopleiding.

Leren van en met elkaar


Het team van Het Forum bestaat uit enthousiaste docenten en andere onderwijsprofessionals met hart voor de leerlingen en hun vakgebied. Zij krijgen veel ruimte en tijd om zich professioneel te blijven ontwikkelen en het onderwijs te vernieuwen.  Het Forum heeft zorg- en veiligheidscoördinatoren een schoolbrede antipest- en anti-discriminatie-aanpak. Alle leerlingen krijgen training in sociale en studievaardigheden. Indien nodig bieden we extra zorg voor leerlingen met dyslexie, faalangst of andere leerproblemen.

Het Forum is een veilige thuishaven voor een diverse leerlingenpopulatie.

 

Op Het Forum ontwikkelen docenten samen met leerlingen, ouders én instellingen buiten de school het onderwijs. Leerlingen krijgen een vaste mentor die ze dagelijks zien. De mentor bespreekt tweewekelijks de voortgang met de leerling en heeft zeer regelmatig contact met de ouder. De leerlingen stellen met hun mentor en ouders een individuele leerroute vast. Ze volgen basisvakken op hun eigen niveau en werken in kleine gemengde projectgroepen aan projecten. Zo leren ze elkaars kennis en vaardigheden kennen en waarderen.

Een curriculum van verwachting, verwondering, verbreding, verdieping en verrijking

 

We verwachten dat leerlingen zich inspannen om het beste uit zichzelf te halen; de leerlingen mogen van hun  docenten verwachten dat zij de juiste begeleiding en stimulans bieden. Verwachtingen zijn realistisch: we voorkomen onderschatting of overvragen. We bevorderen dat leerlingen en docenten zich blijven verwonderen. Over de actualiteit, maatschappelijke kwesties of kleinere ontwikkelingen in het dagelijks leven, maar ook over de lesstof zelf: verwondering is een belangrijk uitgangspunt voor leergesprekken, lessen en projecten. Ook voor docenten is verwondering de drijfveer voor constante ontwikkeling van het onderwijs.

 

Het Forum zoekt de verbinding met de buitenwereld zodat leerlingen verbanden leggen tussen wat zij leren op school en het dagelijks leven buiten school. Interdisciplinaire projecten helpen leerlingen om verbanden te leggen tussen de vakken, en de relevantie van de afzonderlijke vakken in te zien: ze leren wat ertoe doet en waarom dat ertoe doet. Verbinding is ook zichtbaar in het samen leren en werken aan projecten – over de schotten van niveaus heen. Van verdieping maken we werk door leerlingen uit te dagen uiteenlopende bronnen te raadplegen, deze kritisch te analyseren en (samen) te reflecteren op het geleerde. Samen leren in een brede leergemeenschap leidt tot verrijking: leerervaringen dragen bij aan de persoonsvorming van onze leerlingen. Op hun beurt verrijken zij de school met hun aanwezigheid.

 

 

Het Forum is een concept van

Fifi Schwarz en Barbara Devilee (juli 2015)

Voor meer informatie,

mail naar Info[at]hetforumamsterdam.nl